Posts

Showing posts from November, 2020

"Panalangin Para Sa Pamilya"

Image
Ang pamilyang sama-samang manalangin ay kapit-bisig din sa mga pagsubok na haharapin. Walang mabigat na problema sa pamilyang nagkakaisa. Panginoon , maraming salamat po sa biyaya ng isang pamilya. Dalangin po naming maghari ang pag-ibig, kapayapaan at kabutihan sa aming tahanan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at patnubayan ang aming mga gawain. Hipuin Nyo po kami ng Iyong mapagpalang kamay. Pagkalooban ng mabuting kalusugan upang malabanan namin ang kahit ano mang karamdaman. Ilayo Nyo po kami sa ano mang kapahamakan. Manatili po kaming matatag lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Maging matibay ang aming pananampalataya sa Inyo. Ituro Nyo po sa amin ang tamang landas upang kami ay maging karapat-dapat sa Iyong pagpapala. Patuloy nyo pong basbasan ang bawat pamilyang nakakaranas ng kahirapan, nawawalan ng pag-asa at naliligaw ng landas. Sana po’y mangibabaw ang kababaan ng loob ng bawat isa sa mga pagkakataong di kami nagkakaunawaan. Kayo po ang manahan sa aming puso a