"Panalangin Para Sa Pamilya"

Ang pamilyang sama-samang manalangin ay kapit-bisig din sa mga pagsubok na haharapin. Walang mabigat na problema sa pamilyang nagkakaisa.


Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng isang pamilya. Dalangin po naming maghari ang pag-ibig, kapayapaan at kabutihan sa aming tahanan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at patnubayan ang aming mga gawain.

Hipuin Nyo po kami ng Iyong mapagpalang kamay. Pagkalooban ng mabuting kalusugan upang malabanan namin ang kahit ano mang karamdaman. Ilayo Nyo po kami sa ano mang kapahamakan. Manatili po kaming matatag lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Maging matibay ang aming pananampalataya sa Inyo. Ituro Nyo po sa amin ang tamang landas upang kami ay maging karapat-dapat sa Iyong pagpapala. Patuloy nyo pong basbasan ang bawat pamilyang nakakaranas ng kahirapan, nawawalan ng pag-asa at naliligaw ng landas.

Sana po’y mangibabaw ang kababaan ng loob ng bawat isa sa mga pagkakataong di kami nagkakaunawaan. Kayo po ang manahan sa aming puso at isip upang malabanan naming ang pangamba at takot lalo na sa kasalukuyang krisis na aming kinakaharap. Nawa’y malampasan namin ito at unti-unti kaming makabangon sa Iyong habag at tulong.

Kayo po ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Batid Mo po ang aming pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay. Ipagkaloob Mo po na matupad ang aming mga pangarap ng magandang kinabukasan.

Panginoon, Kayo po ang aming lakas at aming tagapagligtas. Yakapin mo po ang bawat pamilyang Pilipino ng Iyong walang hanggang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iyong banal na pangalan. AMEN


Mas mararamdaman nyo ang bawat salita kung papanoorin nyo ang video na ito...


No comments:

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!