Paghawak sa Tamang Paraan


Credits

Di ko pa naranasan
ang humawak ng isang ibon,
subalit batid ko
na may tamang paraan.
Hawakan sya nang mahigpit
maaaring syang mamatay.
At kung labis na maluwag
huhulagpos sa kamay.
Nais kong itulad
ang ibon sa PAG-IBIG.
May sariling lipad...
Malayo ang nararating.
Kapag ibinigay, sapat na aruga
Mabubuhay nang matagal.
Pakpak ay papalaot at di mapapagal.
Comments

Post a Comment

Your thoughts, ideas, opinions and suggestions about my post are highly appreciated. My deepest and warmest greetings to you. GOD bless always!

Popular posts from this blog

Certified HOUSEBAND

This is Me, AIMEE

Explore and Be Free... A Traveler's Perspective of LIFE

Creating A Legacy Through Writing

A Message of Gratittude Coming Straight From A Mother's Heart

"Makabagong Mukha ng Isang Kawatan"

Shooting Like-a-PRO

Living LIFE's Difficulties